Category Archives: จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี  is the position for activity in post to be presented at the 1st rank on Google page search  by the focus keyword in category.

ลพบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอื่นจำนวน 8 จังหวัด โดยวนตามเข็มนาฬิกาจากทิศเหนือ ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา สระบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรีและจังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางการทหารที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ เนื่องจากตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางของประเทศไทย มีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการเพาะปลูก ลพบุรีเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญในด้านประวัติศาสตร์ โดยมีการค้นพบโบราณสถาน โบราณวัตถุและการตั้งถิ่นฐานของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์และในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางอาณาจักรละโว้

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด[แก้]

 • ดอกไม้ประจำจังหวัดดอกพิกุล (Mimusops elengi)
 • ต้นไม้ประจำจังหวัดพิกุล (Mimusops elengi)
 • คำขวัญประจำจังหวัด: วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

แผนที่อำเภอในจังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ, 121 ตำบล, 1,122 หมู่บ้าน

 1. อำเภอเมืองลพบุรี
 2. อำเภอพัฒนานิคม
 3. อำเภอโคกสำโรง
 4. อำเภอชัยบาดาล
 5. อำเภอท่าวุ้ง
 6. อำเภอบ้านหมี่
 1. อำเภอท่าหลวง
 2. อำเภอสระโบสถ์
 3. อำเภอโคกเจริญ
 4. อำเภอลำสนธิ
 5. อำเภอหนองม่วง

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ในด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดลพบุรีประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี, เทศบาลเมือง 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด และเทศบาลเมืองบ้านหมี่เทศบาลตำบล 19 แห่ง, และองค์การบริหารส่วนตำบล 103 แห่ง โดยรายชื่อเทศบาลจำแนกตามอำเภอในจังหวัดลพบุรี มีดังนี้

อำเภอเมืองลพบุรี

อำเภอพัฒนานิคม

 • เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น
 • เทศบาลตำบลพัฒนานิคม
 • เทศบาลตำบลดีลัง
 • เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง
อำเภอโคกสำโรง

 • เทศบาลตำบลโคกสำโรง

อำเภอชัยบาดาล

อำเภอท่าวุ้ง

 • เทศบาลตำบลท่าวุ้ง
 • เทศบาลตำบลท่าโขลง
 • เทศบาลตำบลโคกสลุด
 • เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
 • เทศบาลตำบลบางงา

อำเภอบ้านหมี่

อำเภอท่าหลวง

 • เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง

อำเภอสระโบสถ์

 • เทศบาลตำบลสระโบสถ์

อำเภอโคกเจริญ

ไม่มีเทศบาล

อำเภอลำสนธิ

ไม่มีเทศบาล

อำเภอหนองม่วง

 • เทศบาลตำบลหนองม่วง

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ประตูเมืองลพบุรีจากเมืองเก่าสู่เมืองใหม่

จังหวัดลพบุรีตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 48 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 25 ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางเหนือตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ประมาณ 155 กิโลเมตร หรือทางรถไฟสายเหนือประมาณ 133 กิโลเมตร มีพื้นที่ 6,586.67 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,116,668 ไร่

จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ 8 จังหวัดดังนี้

ภูมิประเทศ[แก้]

จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำ 3 ส่วน ดังนี้ [4]

 • ลุ่มแม่น้ำชี
 • ลุ่มแม่น้ำป่าสัก
 • ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

ภูมิประเทศของจังหวัดลพบุรี แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

 • ที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ 1,170 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ของอำเภอท่าวุ้งทั้งหมด ตอนกลาง และตะวันตกของอำเภอเมืองลพบุรี ตอนกลางและตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอโคกสำโรง และส่วนใหญ่ของอำเภอบ้านหมี่ พื้นที่ราบตอนกลางของอำเภอเมืองลพบุรี บริเวณหมู่บ้านสะพานอิฐ และหมู่บ้านหินสองก้อนจะมีดินสีขาวที่สามารถนำมาทำดินสอพองได้ และดินสอพองของจังหวัดลพบุรีได้ชื่อว่าเป็นดินสอพองที่ดีที่สุดของเมืองไทย
 • ที่ราบสลับเนินเขาและภูเขา มีเนื้อที่ 4,816.67 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ด้านตะวันออกของอำเภอเมืองลพบุรี ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอบ้านหมี่บางส่วน ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันออกของอำเภอโคกสำโรงและอำเภอท่าหลวง

มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน นั่นคือ แม่น้ำป่าสัก โดยมีการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อกักเก็บน้ำ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับชาวจังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งยังมี แม่น้ำลพบุรีผ่านทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดด้วย รวมทั้งมีระบบคลองชลประทานที่เป็นประโยชน์ในทางเกษตรกรรมอีกด้วย

ภูมิอากาศ[แก้]

สภาพโดยทั่วไปมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และยังได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชันและพายุไต้ฝุ่นอีกด้วย โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 28.3 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละประมาณ 1,147.6 มิลลิเมตร สำหรับมีฤดูกาลต่าง ๆ มี 3 ฤดู คือ

 • ฤดูร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม อากาศจะร้อน และแห้งแล้ง
 • ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม อากาศจะชุ่มชื้นในเดือนกันยายน
 • ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวเย็นสลับกับอากาศร้อน

ทรัพยากรธรรมชาติ

อบต. โคกแสมสาร แผ่นโปร่งแสง 

อบต. ยางราก แพนเนล พียู ทำฝ้า-เพดาน ทำฝาผนัง-พาร์ติชั่น

ตำบลโคกแสมสาร หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลโคกเจริญ  หลังคา แซนวิช พียูโฟม

   

ตำบลหนองมะค่า  หลังคา พียู โฟม

ตำบลวังทอง แผ่นโปร่งแสง สีใสกระจก

ตำบลยางราก แผ่นโปร่งแสง สีขาวขุ่น

ตำบลสะแกราบ แผ่นโปร่งแสง สีขาวขุ่น

ตำบลหนองแขม แผ่นโปร่งแสง สีใสกระจก

ตำบลหลุมข้าว  หลังคา พียู โฟม

Call Now Button