Category Archives: อำเภอเขาชะเมา

อำเภอเขาชะเมา

อำเภอเขาชะเมา is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google pagesearch by focus keyword name in category.

อำเภอเขาชะเมา เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดระยอง

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอเขาชะเมาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้]

ท้องที่อำเภอเขาชะเมาเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอแกลง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเขาชะเมา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม ปีเดียวกัน[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอเขาชะเมา โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอเขาชะเมา แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็นหมู่บ้านรวม 29 หมู่บ้าน ได้แก่

1. น้ำเป็น (Nam Pen) 7 หมู่บ้าน
2. ห้วยทับมอญ (Huai Thap Mon) 8 หมู่บ้าน
3. ชำฆ้อ (Cham Kho) 9 หมู่บ้าน
4. เขาน้อย (Khao Noi) 5 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอเขาชะเมาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลชำฆ้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชำฆ้อทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำเป็นทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยทับมอญทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาน้อยทั้งตำบล

 

 

อบต. เขาชะเมา  แผ่นโปร่งแสง สีขาวขุ่น

อบต.  เขาน้อย แผ่นโปร่งแสง สีใสกระจก

อบต. น้ำเป็น  หลังคา พียู โฟม

ตำบลเขาน้อย  หลังคา แซนวิช พียูโฟม

   

ตำบลน้ำเป็น หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลชำฆ้อ แพนเนล พียู ทำฝ้า-เพดาน ทำฝาผนัง-พาร์ติชั่น

ตำบลห้วยทับมอญ แผ่นโปร่งแสง 

ตำบลเขาน้อย แผ่นโปร่งแสง สีขาวขุ่น

ตำบลน้ำเป็น  แผ่นโปร่งแสง สีใสกระจก

ตำบลชำฆ้อ  หลังคา พียู โฟม

Call Now Button