Category Archives: อำเภอบ้านฉาง

อำเภอบ้านฉาง

อำเภอบ้านฉาง is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google pagesearch by focus keyword name in category.

อำเภอบ้านฉาง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดระยอง

ที่ตั้งและอาณาเขต[edit]

อำเภอบ้านฉาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[edit]

การปกครองส่วนภูมิภาค[edit]

อำเภอบ้านฉางแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 3 ตำบล 20 หมู่บ้าน

1. สำนักท้อน (Samnak Thon) 8 หมู่บ้าน
2. พลา (Phla) 6 หมู่บ้าน
3. บ้านฉาง (Ban Chang) 6 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[edit]

ท้องที่อำเภอบ้านฉางประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลเมืองบ้านฉาง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านฉางและบางส่วนของตำบลพลา (แต่ในเขตเทศบาลไม่มีการปกครองระดับหมู่บ้าน)
  • เทศบาลตำบลสำนักท้อน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสำนักท้อน
  • เทศบาลตำบลบ้านฉาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านฉาง (นอกเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง) (มีการปกครองระดับหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้าน)
  • เทศบาลตำบลพลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพลา (นอกเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง) (แต่มีการปกครองในระดับหมู่บ้านรวมทั้งหมด 6 หมู่บ้าน)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสำนักท้อน (นอกเขตเทศบาลตำบลสำนักท้อน)

 

อบต. สำนักท้อน แผ่นโปร่งแสง 

ทต. สำนักท้อน  แพนเนล พียู ทำฝ้า-เพดาน ทำฝาผนัง-พาร์ติชั่น

ทต. บ้านฉาง  หลังคา แซนวิช พียูโฟม

   

ตำบลสำนักท้อน  หลังคา พียู โฟม

ตำบลพลา แผ่นโปร่งแสง สีใสกระจก

ตำบลบ้านฉาง แผ่นโปร่งแสง สีขาวขุ่น

ทต. สำนักท้อน แผ่นโปร่งแสง 

อบต. สำนักท้อน หลังคา พียู ลายไม้

ทต. พลา แพนเนล พียู ทำฝ้า-เพดาน ทำฝาผนัง-พาร์ติชั่น

Call Now Button