Category Archives: จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี   is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google page search by the focus keyword in category.

จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นครั้งล่าสุดโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 [5]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

จังหวัดนนทบุรีแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค (ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่) ออกเป็น 6 อำเภอ 52 ตำบล 424 หมู่บ้าน แต่หากไม่นับรวมหน่วยการปกครองในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครซึ่งยุบเลิกตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านแล้ว จะมีทั้งหมด 34 ตำบล 328 หมู่บ้าน[28] โดยอำเภอทั้ง 6 อำเภอของจังหวัดนนทบุรี มีรายชื่อและข้อมูลทั่วไปดังนี้

ข้อมูลอำเภอในจังหวัดนนทบุรี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)
ลำดับ
[# 1]
ชื่ออำเภอ ชั้น
[29]
พื้นที่
(ตร.กม.)
ห่างจากตัวจังหวัด
(ก.ม.)[30]
ตั้งเมื่อ
(พ.ศ.)
ตำบล
[# 2][31]
หมู่บ้าน
[# 3][31]
ประชากร
(คน)[4]
แผนที่
1 พิเศษ
77.018 [32]
ไม่ปรากฏข้อมูล 10 26
 365,288
แผนที่
2 2
57.408 [33]
16.86
2447 [34] 9 41
 144,586
3 2
96.398 [35]
8.11
2464 [36] 6 69
 160,270
4 1
116.439 [37]
15.96
2445 [38] 8 73
 285,698
5 2
186.017 [39]
29.01
2499 [40] 7 68
 70,806
6 1
89.023 [41]
7.45
2427 [42] 12 51
 250,097
  1.  เรียงตามรหัสเขตการปกครองของกรมการปกครอง
  2.  รวมตำบลในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครด้วย
  3.  เฉพาะหมู่บ้านนอกเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร (ทั้งเต็มหมู่และบางส่วน) เท่านั้น สำหรับจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ให้ดูในบทความของแต่ละอำเภอ

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

พื้นที่จังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 46 แห่ง แบ่งตามประเภทและอำนาจบริหารจัดการภายในท้องที่ได้เป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 22 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 23 แห่ง[43]

เขตเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี
ลำดับ ชื่อเทศบาล พื้นที่
(ตร.กม.)
ตั้งเมื่อ
(พ.ศ.)[# 1]
อำเภอ ครอบคลุมตำบล ประชากร
สิ้นปี 2563
(คน)[4]
ทั้งตำบล บางส่วน รวม
เทศบาลนคร
1   เทศบาลนครนนทบุรี 38.90 [44] 2538 [45]   เมืองนนทบุรี 5 5 251,026
2   เทศบาลนครปากเกร็ด 36.04 [46] 2543 [47]   ปากเกร็ด 5 5 189,458
เทศบาลเมือง
1   เทศบาลเมืองบางบัวทอง 13.50 [48] 2480 [49]   บางบัวทอง 1 4 5 51,441
2   เทศบาลเมืองบางกรวย 8.40 [50] 2545 [51]   บางกรวย 2 2 44,527
3   เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 6.36 [52] 2549 [53]   เมืองนนทบุรี 1 1 2 33,005
4   เทศบาลเมืองพิมลราช 15.08 [54] 2557 [55]   บางบัวทอง 1 1 47,874
5   เทศบาลเมืองบางคูรัด 19.70 [56] 2562 [57]   บางบัวทอง 1 1 40,360
6   เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา 11.48 [58] 2562 [59]   บางบัวทอง 1 1 46,986
7   เทศบาลเมืองบางแม่นาง 14.40 [60] 2563 [61]   บางใหญ่ 1 1 47,395
8   เทศบาลเมืองบางกร่าง 6.55 [62] 2563 [63]   เมืองนนทบุรี 1 1 23,667
9   เทศบาลเมืองไทรม้า 8.14 [50] 2563 [64]   เมืองนนทบุรี 1 1 23,742
10   เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง 29.70 2563 [65]   บางบัวทอง 1 1 55,181
เทศบาลตำบล
1   เทศบาลตำบลปลายบาง 15.68 [50] 2542 [66]   บางกรวย 2 1 3 46,355
2   เทศบาลตำบลบางม่วง 1.67 [67] 2542 [66]   บางใหญ่ 3 3 6,101
3   เทศบาลตำบลบางใหญ่ 7.23 [68] 2542 [66]   บางใหญ่ 3 3 12,083
4   เทศบาลตำบลไทรน้อย 2.30 2542 [66]   ไทรน้อย 2 2 2,511
5   เทศบาลตำบลศาลากลาง 14.78 [69] 2551 [70]   บางกรวย 1 1 20,057
6   เทศบาลตำบลเสาธงหิน 10.50 2554 [71]   บางใหญ่ 1 1 39,574
7   เทศบาลตำบลบางเลน 7.60 [72] 2554 [73]   บางใหญ่ 1 1 16,376
8   เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง 11.21 [74] 2554 [75]   บางใหญ่ 1 1 17,599
9   เทศบาลตำบลบางสีทอง 5.80 [76] 2556 [77]   บางกรวย 1 1 11,426
10   เทศบาลตำบลบางพลับ 8.31 [78] 2556 [79]   ปากเกร็ด 1 1 10,899

ตำบลหนองเพรางาย แผ่นโปร่งแสง 

ตำบลทวีวัฒนา หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลคลองขวาง แพนเนล พียู ทำฝ้า-เพดาน ทำฝาผนัง-พาร์ติชั่น

ตำบลขุนศรี  หลังคา แซนวิช พียูโฟม

 

ตำบลไทรน้อย  หลังคา พียู โฟม

ตำบลไทรใหญ่  แผ่นโปร่งแสง สีใสกระจก

อบต.ขุนศรี แผ่นโปร่งแสง สีขาวขุ่น

อบต.บางรักน้อย แผ่นโปร่งแสง สีขาวขุ่น

ตำบลสวนใหญ่  แผ่นโปร่งแสง สีใสกระจก

ตำบลบางศรีเมือง  หลังคา พียู โฟม

Call Now Button