Category Archives: จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี   is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google page search by the focus keyword in category.

จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นครั้งล่าสุดโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 [5]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

จังหวัดนนทบุรีแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค (ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่) ออกเป็น 6 อำเภอ 52 ตำบล 424 หมู่บ้าน แต่หากไม่นับรวมหน่วยการปกครองในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครซึ่งยุบเลิกตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านแล้ว จะมีทั้งหมด 34 ตำบล 328 หมู่บ้าน[28] โดยอำเภอทั้ง 6 อำเภอของจังหวัดนนทบุรี มีรายชื่อและข้อมูลทั่วไปดังนี้

ข้อมูลอำเภอในจังหวัดนนทบุรี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)
ลำดับ
[# 1]
ชื่ออำเภอ ชั้น
[29]
พื้นที่
(ตร.กม.)
ห่างจากตัวจังหวัด
(ก.ม.)[30]
ตั้งเมื่อ
(พ.ศ.)
ตำบล
[# 2][31]
หมู่บ้าน
[# 3][31]
ประชากร
(คน)[4]
แผนที่
1 พิเศษ
77.018 [32]
ไม่ปรากฏข้อมูล 10 26
 365,288
แผนที่
2 2
57.408 [33]
16.86
2447 [34] 9 41
 144,586
3 2
96.398 [35]
8.11
2464 [36] 6 69
 160,270
4 1
116.439 [37]
15.96
2445 [38] 8 73
 285,698
5 2
186.017 [39]
29.01
2499 [40] 7 68
 70,806
6 1
89.023 [41]
7.45
2427 [42] 12 51
 250,097
  1.  เรียงตามรหัสเขตการปกครองของกรมการปกครอง
  2.  รวมตำบลในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครด้วย
  3.  เฉพาะหมู่บ้านนอกเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร (ทั้งเต็มหมู่และบางส่วน) เท่านั้น สำหรับจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ให้ดูในบทความของแต่ละอำเภอ

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

พื้นที่จังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 46 แห่ง แบ่งตามประเภทและอำนาจบริหารจัดการภายในท้องที่ได้เป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 22 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 23 แห่ง[43]

เขตเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี
ลำดับ ชื่อเทศบาล พื้นที่
(ตร.กม.)
ตั้งเมื่อ
(พ.ศ.)[# 1]
อำเภอ ครอบคลุมตำบล ประชากร
สิ้นปี 2563
(คน)[4]
ทั้งตำบล บางส่วน รวม
เทศบาลนคร
1   เทศบาลนครนนทบุรี 38.90 [44] 2538 [45]   เมืองนนทบุรี 5 5 251,026
2   เทศบาลนครปากเกร็ด 36.04 [46] 2543 [47]   ปากเกร็ด 5 5 189,458
เทศบาลเมือง
1   เทศบาลเมืองบางบัวทอง 13.50 [48] 2480 [49]   บางบัวทอง 1 4 5 51,441
2   เทศบาลเมืองบางกรวย 8.40 [50] 2545 [51]   บางกรวย 2 2 44,527
3   เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 6.36 [52] 2549 [53]   เมืองนนทบุรี 1 1 2 33,005
4   เทศบาลเมืองพิมลราช 15.08 [54] 2557 [55]   บางบัวทอง 1 1 47,874
5   เทศบาลเมืองบางคูรัด 19.70 [56] 2562 [57]   บางบัวทอง 1 1 40,360
6   เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา 11.48 [58] 2562 [59]   บางบัวทอง 1 1 46,986
7   เทศบาลเมืองบางแม่นาง 14.40 [60] 2563 [61]   บางใหญ่ 1 1 47,395
8   เทศบาลเมืองบางกร่าง 6.55 [62] 2563 [63]   เมืองนนทบุรี 1 1 23,667
9   เทศบาลเมืองไทรม้า 8.14 [50] 2563 [64]   เมืองนนทบุรี 1 1 23,742
10   เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง 29.70 2563 [65]   บางบัวทอง 1 1 55,181
เทศบาลตำบล
1   เทศบาลตำบลปลายบาง 15.68 [50] 2542 [66]   บางกรวย 2 1 3 46,355
2   เทศบาลตำบลบางม่วง 1.67 [67] 2542 [66]   บางใหญ่ 3 3 6,101
3   เทศบาลตำบลบางใหญ่ 7.23 [68] 2542 [66]   บางใหญ่ 3 3 12,083
4   เทศบาลตำบลไทรน้อย 2.30 2542 [66]   ไทรน้อย 2 2 2,511
5   เทศบาลตำบลศาลากลาง 14.78 [69] 2551 [70]   บางกรวย 1 1 20,057
6   เทศบาลตำบลเสาธงหิน 10.50 2554 [71]   บางใหญ่ 1 1 39,574
7   เทศบาลตำบลบางเลน 7.60 [72] 2554 [73]   บางใหญ่ 1 1 16,376
8   เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง 11.21 [74] 2554 [75]   บางใหญ่ 1 1 17,599
9   เทศบาลตำบลบางสีทอง 5.80 [76] 2556 [77]   บางกรวย 1 1 11,426
10   เทศบาลตำบลบางพลับ 8.31 [78] 2556 [79]   ปากเกร็ด 1 1 10,899

ตำบลหนองเพรางาย แผ่นโปร่งแสง 

ตำบลไทรใหญ่ แพนเนล พียู ทำฝ้า-เพดาน ทำฝาผนัง-พาร์ติชั่น

ตำบลไทรน้อย หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลราษฎร์นิยม  หลังคา แซนวิช พียูโฟม

   

ตำบลทวีวัฒนา  หลังคา พียู โฟม

ตำบลคลองขวาง  แผ่นโปร่งแสง สีใสกระจก

ตำบลขุนศรี แผ่นโปร่งแสง สีขาวขุ่น

ตำบลบางกร่าง แผ่นโปร่งแสง สีขาวขุ่น

ตำบลท่าทราย  แผ่นโปร่งแสง สีใสกระจก

ตำบลตลาดขวัญ  หลังคา พียู โฟม

Call Now Button