Category Archives: อำเภอเกาะจันทร์

อำเภอเกาะจันทร์

อำเภอเกาะจันทร์ is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google pagesearch by focus keyword name in category.

อำเภอเกาะจันทร์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้งและอาณาเขต[edit]

อำเภอเกาะจันทร์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติศาสตร์[edit]

อำเภอเกาะจันทร์เดิมมีสภาพพื้นที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยไม้นานาพรรณ และมีต้นจันทน์ขึ้นเป็นจำนวนมากกว่าที่ใด ๆ ชาวบ้านจึงเรียกกันติดปากและขนานนามว่า “เกาะจันทร์” ท้องที่อำเภอเกาะจันทร์เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอพนัสนิคม ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอเกาะจันทร์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครอง[edit]

การปกครองส่วนภูมิภาค[edit]

อำเภอเกาะจันทร์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 ตำบล 27 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เกาะจันทร์ (Ko Chan) 15 หมู่บ้าน
2. ท่าบุญมี (Tha Bun Mi) 12 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[edit]

ท้องที่อำเภอเกาะจันทร์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลเมืองปรกฟ้า ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ที่ 2-13, 15 และบางส่วนของหมู่ที่ 14 ตำบลเกาะจันทร์
  • เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ที่ 1 และบางส่วนของหมู่ที่ 14 ตำบลเกาะจันทร์
  • เทศบาลตำบลท่าบุญมี ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ที่ 3, 6-11 และบางส่วนของหมู่ที่ 1-2, 4-5, 12 ตำบลท่าบุญมี
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1-2, 4-5, 12 ตำบลท่าบุญมี

สถานที่สำคัญ[edit]

  • หอพระพุทธเชียงแสนมิ่งมงคลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  • วัดพระพุทธบาทเขานางนม
  • กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย กองทัพบก
  • อ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร
  • วัดสายวารี (วัดบ้านคลอง)

 

 

อบต. ท่าบุญมี แผ่นโปร่งแสง สีขาวขุ่น

ทม. ปรกฟ้า  แผ่นโปร่งแสง สีใสกระจก

ทต. ท่าบุญมี  หลังคา พียู โฟม

อบต. ท่าบุญมี  หลังคา แซนวิช พียูโฟม

   

ตำบลเกาะจันทร์ หลังคา พียู ลายไม้

 

ตำบลท่าบุญมี แพนเนล พียู ทำฝ้า-เพดาน ทำฝาผนัง-พาร์ติชั่น

อ่างเก็บน้ำคลองหลวง แผ่นโปร่งแสง 

ทม. ปรกฟ้า แผ่นโปร่งแสง สีขาวขุ่น

ทต. เกาะจันทร์   แผ่นโปร่งแสง สีใสกระจก

ทต. ท่าบุญมี  หลังคา พียู โฟม

Call Now Button