Category Archives: อำเภอบ้านบึง

อำเภอบ้านบึง

อำเภอบ้านบึง is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google pagesearch by focus keyword name in category.

อำเภอบ้านบึง ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี

ประวัติการจัดตั้งอำเภอ[edit]

 • 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2464 ตั้งกิ่งอำเภอบ้านบึง โดยรวมเอาตำบลบึง ตำบลมาบไผ่ ตำบลหนองซ้ำซาก และตำบลคลองกิ่ว อำเภอบางปลาสร้อย (อำเภอเมืองชลบุรี) รวม 4 ตำบล และให้กิ่งอำเภอบ้านบึง ขึ้นอยู่กับอำเภอบางปลาสร้อย[1]
 • 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2483 ยกฐานะกิ่งอำเภอบ้านบึง อำเภอเมืองชลบุรี เป็นอำเภอบ้านบึง โดยมีเขตการปกครองรวม 8 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านบึง ตำบลหนองชาก ตำบลหนองซ้ำซาก ตำบลมาบไผ่ ตำบลคลองกิ่ว ตำบลหนองบอนแดง ตำบลหนองอิรุณ และตำบลคลองพลู มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2483[2]
 • 24 กันยายน พ.ศ. 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านบึง ในพื้นที่ตำบลบ้านบึง[3]
 • 4 มีนาคม พ.ศ. 2506 จัดตั้งสุขาภิบาลหัวกุญแจ ในพื้นที่ตำบลคลองกิ่ว[4]
 • 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 มีประกาศตั้งตำบลหนองใหญ่ แยกจากตำบลคลองพลูและตำบลหนองอิรุณ ตั้งตำบลหนองเสือช้าง แยกจากตำบลหนองอิรุณ ตำบลคลองพลูและตำบลคลองกิ่ว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2517 ส่งผลให้อำเภอบ้างบึงมีเขตการปกครองรวม 10 ตำบล[5]
 • 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 ประกาศแบ่งพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ ตำบลคลองพลู และตำบลหนองเสือช้าง ตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองใหญ่ มีผลวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2518
 • 28 มีนาคม พ.ศ. 2520 จัดตั้งสุขาภิบาลหนองใหญ่ ในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่[6]
 • 3 กันยายน พ.ศ. 2530 จัดตั้งเทศบาลตำบลบ้านบึง ในพื้นที่สุขาภิบาลบ้านบึง และพื้นที่โดยรอบ[7]
 • 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ตั้งตำบลหนองไผ่แก้ว แยกจากตำบลหนองอิรุณ[8] มีผล 1 สิงหาคม พ.ศ. 2531
 • 20 ธันวาคม พ.ศ. 2532 จัดตั้งสุขาภิบาลหนองไผ่แก้ว ในพื้นที่ตำบลหนองไผ่แก้ว
 • 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้มีความชัดเจนในการปกครอง โดยระบุว่าอำเภอบ้านบึงมีเขตการปกครองทั้งสิ้น 8 ตำบล 47 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลหนองซ้ำซาก (5 หมู่บ้าน) ตำบลหนองอิรุณ (7 หมู่บ้าน) ตำบลหนองชาก (4 หมุ่บ้าน) ตำบลบ้านบึง (5 หมู่บ้าน) ตำบลหนองไผ่แก้ว (5 หมู่บ้าน) ตำบลคลองกิ่ว (9 หมู่บ้าน) ตำบลมาบไผ่ (6 หมู่บ้าน) และตำบลหนองบอนแดง (6 หมู่บ้าน) [9]
 • 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอบ้านบึง (ครั้งที่ 2) เพื่อเปลี่ยนแปลงแนวเขตของตำบลมาบไผ่ ตำบลหนองบอนแดง และตำบลบ้านบึง อีกครั้ง[10]
 • 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 จัดตั้งเทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก ด้วยการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซ้ำซาก มีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554[11]

[12]ที่ตั้งและอาณาเขต[edit]

อำเภอบ้านบึงตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[edit]

การปกครองส่วนภูมิภาค[edit]

อำเภอบ้านบึงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 ตำบล 52 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านบึง (Ban Bueng) 5 หมู่บ้าน
2. คลองกิ่ว (Khlong Kio) 9 หมู่บ้าน
3. มาบไผ่ (Map Phai) 6 หมู่บ้าน
4. หนองซ้ำซาก (Nong Samsak) 5 หมู่บ้าน
5. หนองบอนแดง (Nong Bon Daeng) 6 หมู่บ้าน
6. หนองชาก (Nong Chak) 4 หมู่บ้าน
7. หนองอิรุณ (Nong Irun) 12 หมู่บ้าน
8. หนองไผ่แก้ว (Nong Phai Kaeo) 5 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[edit]

ท้องที่อำเภอบ้านบึงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนในอำเภอ[edit]

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18[edit]

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1[edit]

 

 

ตำบลคลองกิ่ว แผ่นโปร่งแสง สีขาวขุ่น

ตำบลมาบไผ่  แผ่นโปร่งแสง สีใสกระจก

ตำบลหนองชาก  หลังคา พียู โฟม

ตำบลหนองซ้ำซาก  หลังคา แซนวิช พียูโฟม

   

ตำบลหนองบอนแดง หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลหนองอิรุณ แพนเนล พียู ทำฝ้า-เพดาน ทำฝาผนัง-พาร์ติชั่น

ตำบลหนองไผ่แก้ว แผ่นโปร่งแสง 

ตำบลหนองไผ่แก้ว แผ่นโปร่งแสง สีขาวขุ่น

ตำบลหนองอิรุณ   แผ่นโปร่งแสง สีใสกระจก

ตำบลหนองชาก  หลังคา พียู โฟม

Call Now Button