Category Archives: ถนนรัชดาภิเษก

ถนนรัชดาภิเษก

ถนนรัชดาภิเษก is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google pagesearch by focus keyword name in category.

ถนนรัชดาภิเษก เป็นถนนสายหลักของ เขตบางกอกใหญ่

เขตบางกอกใหญ่ เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมทางฝั่งธนบุรี

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู๋ริมฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

ชื่อของเขตบางกอกใหญ่นั้น มีที่มาจากคลองบางกอกใหญ่ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คลองบางหลวง ซึ่งเคยเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเดิม แต่เปลี่ยนเส้นทางกลายเป็นคลองในปี พ.ศ. 2095 เขตบางกอกใหญ่เคยเป็นที่ตั้งของกรุงธนบุรี เมื่อแรกเริ่มใน ปี พ.ศ. 2458 ได้ถูกเรียกว่า อำเภอหงสาราม ปีต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอบางกอกใหญ่ ในปี พ.ศ. 2481 อำเภอบางกอกใหญ่ถูกยุบลงเป็น กิ่งอำเภอบางกอกใหญ่ ขึ้นกับ อำเภอบางยี่ขัน จนในปี พ.ศ. 2501 มีพระราชกฤษฎีกาตั้งกิ่งอำเภอบางกอกใหญ่ เป็น อำเภอบางกอกใหญ่ และในปี พ.ศ. 2515 มีประกาศคณะปฏิวัติ ให้อำเภอในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรีมีฐานะเป็นเขต อำเภอบางกอกใหญ่จึงมีฐานะเป็น เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่นั้น

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เขตบางกอกใหญ่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 แขวง ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2562)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2562)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2562)
วัดอรุณ Wat Arun
0.834
13,543
4,157
16,238.60
วัดท่าพระ Wat Tha Phra
5.346
52,609
27,514
9,840.81
ทั้งหมด
6.180
66,152
31,671
10,704.20

ประชากร[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ทางน้ำ[แก้]

  • แม่น้ำเจ้าพระยา
  • คลองบางกอกใหญ่
  • คลองมอญ

สถานที่สำคัญ[แก้]

วัดอรุณราชวราราม

Call Now Button