Category Archives: ตลาดนัดจตุจักร

ตลาดนัดจตุจักร

ตลาดนัดจตุจักร is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google page search by address the focus keyword name in category.

ตลาดนัดจตุจักร เป็นตลาดนัดในกรุงเทพมหานคร มีจำนวนแผงค้าทั้งหมดมากกว่า 8,000 แผงค้า แบ่งเป็น 27 โครงการ มีสินค้า 8 ประเภท ได้แก่ ผักและผลไม้ เสื้อผ้า สัตว์เลี้ยง ต้นไม้ อาหารปรุง อาหารสำเร็จรูป อาหารสด และเบ็ดเตล็ด

เนื้อหา
1 ความเป็นมาของตลาดนัดจตุจักร
2 การค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย
3 27 โครงการในตลาดนัดจตุจักร
4 หอนาฬิกาตลาดนัดจตุจักร
5 บริการต่างๆ ภายในตลาดนัดจตุจักร
6 สถานที่ใกล้เคียง
7 การเดินทาง
8 จุดเชื่อมต่อการเดินทาง
9 สิ่งสืบเนื่อง
10 อ้างอิง
11 แหล่งข้อมูลอื่น
ความเป็นมาของตลาดนัดจตุจักร
ปี พ.ศ. 2491 จอมพล ป. พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้จัดตั้งตลาดนัดขึ้นในทุกจังหวัด สำหรับกรุงเทพมหานครนั้นได้เลือกสนามหลวงเป็นสถานที่จัดตลาดนัด แต่เพียงไม่ถึงปีรัฐบาลก็ย้ายตลาดนัด ไปอยู่ในพระราชอุทยานสราญรมย์แล้วจึงย้ายออกไปตั้งอยู่บริเวณสนามไชย และย้ายตลาดนัดกลับไปอยู่ที่สนามหลวงในปี พ.ศ. 2501

ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายใช้สนามหลวงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้มอบที่ดินย่านพหลโยธิน โดยการดำเนินการโดยนายเชาวน์วัศ สุดลาภา อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงจัดที่ดินสวนจตุจักรด้านทิศใต้ให้แก่ กรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ และกรุงเทพมหานครได้ปรับพื้นที่เพื่อให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและขณะเดียวกันก็พยายามย้ายผู้ค้าจากสนามหลวงมาด้วย จนกระทั่งดำเนินการสำเร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยใช้ชื่อว่าตลาดนัดย่านพหลโยธิน ต่อมาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ตลาดนัดจตุจักร” ให้สอดคล้องกับสวนสาธารณะจตุจักรในบริเวณใกล้เคียง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน[1]

ตลาดนัดสวนจตุจักรได้เปลี่ยนอำนาจการดูแลจากกรุงเทพมหานครไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2555 ซึ่งก็มีผู้ค้าขายแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย[2] แต่ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 การรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้คืนพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรกลับไปอยู่ในอำนาจการดูแลของยังกรุงเทพมหานครตามเดิม

การค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย
มีการศึกษาระบุว่าตลาดนัดจตุจักรเป็นศูนย์กลางการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย[3] ในการสำรวจเมื่อวันที่ 28–29 มีนาคม 2558 นักวิจัยพบนก 1,271 ตัว 117 ชนิดขายในร้านค้าหรือแผงลอย 45 ร้าน มี 9 ชนิดอยู่ในรายการ “เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์” ของบัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ และอีกแปดชนิดอยู่ใน “เกือบอยู่ในข่ายสูญพันธุ์”[4]:24-29[5]

27 โครงการในตลาดนัดจตุจักร
โครงการ 1
ของเก่าและของสะสม
ศิลปะ
หนังสือ
สินค้าหัตถกรรม
โครงการ 2
สินค้าหัตถกรรม
โครงการ 3
ต้นไม้และอุปกรณ์สวน
เสื้อผ้าและเครื่องประดับ
เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
อาหารและเครื่องดื่ม
โครงการ 4
ต้นไม้และอุปกรณ์สวน
เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
อาหารและเครื่องดื่ม
โครงการ 5
เสื้อผ้ามือสองและสินค้าเบ็ดเตล็ด
โครงการ 6
เสื้อผ้ามือสองและสินค้าเบ็ดเตล็ด
โครงการ 7
ศิลปะ
โครงการ 8
สินค้าหัตถกรรม
สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง
เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
โครงการ 9
สินค้าหัตถกรรม
สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง
โครงการ 10
อาหารและเครื่องดื่ม
สินค้าหัตถกรรม
โครงการ 11
สินค้าหัตถกรรม
สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง
โครงการ 12
เสื้อผ้าและเครื่องประดับ
โครงการ 13
สินค้าหัตถกรรม
สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง
เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิค
โครงการ 14
เสื้อผ้าและเครื่องประดับ
โครงการ 15
สินค้าหัตถกรรม
เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิค
โครงการ 16
เสื้อผ้าและเครื่องประดับ
โครงการ 17
สินค้าหัตถกรรม
เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิค
โครงการ 18
เสื้อผ้าและเครื่องประดับ
โครงการ 19
สินค้าหัตถกรรม
เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิค
โครงการ 20
เสื้อผ้าและเครื่องประดับ
สินค้าหัตถกรรม
เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิค
โครงการ 21
เสื้อผ้าและเครื่องประดับ
โครงการ 22
เสื้อผ้าและเครื่องประดับ
โครงการ 23
เสื้อผ้าและเครื่องประดับ
โครงการ 24
สินค้าหัตถกรรม
โครงการ 25
สินค้าหัตถกรรม
เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิค
ผ้าไหม
โครงการ 26
อาหารและเครื่องดื่ม
ของเก่าและของสะสม
โครงการ 27
เสื้อผ้าและเครื่องประดับ
หนังสือ
อาหารและเครื่องดื่ม
หอนาฬิกาตลาดนัดจตุจักร
หอนาฬิกาเป็นจุดนัดพบยอดนิยมที่ในตลาดนัดจตุจักร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 โดยความร่วมมือของกองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร และ สมาคมพ่อค้า ไทย – จีน

หอนาฬิกา สัญลักษณ์ตลาดนัดจตุจักร

หอนาฬิกา สัญลักษณ์ตลาดนัดจตุจักร (ได้รับการบูรณะใหม่ ในปี พ.ศ. 2549)
บริการต่างๆ ภายในตลาดนัดจตุจักร
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ให้บริการตามหาญาติ สอบถามร้านค้า หาของสูญหาย
เปิดบริการวันพุธ ถึง อาทิตย์ เวลา 8.00 – 20.00 น.
ซุ้มประชาสัมพันธ์ (ประตู 1) ให้บริการสอบถามร้านค้า แผนที่ตลาดนัด
เปิดบริการวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 20.30 น.

ซุ้มประชาสัมพันธ์ ตลาดนัดจตุจักร ตั้งอยู่ที่ประตู 1
ธนาคารต่างๆ ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ฝากเงิน เปิดบัญชี สินเชื่อ
ธนาคารทหารไทย (อาคารกองอำนวยการฯ)
ธนาคารกรุงเทพ (อาคารกองอำนวยการฯ)
ธนาคารออมสิน (ข้างๆ ฝ่ายปฏิบัติการ)
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ใกล้ประตู 1 ถ.กำแพงเพชร 2)
ธนาคารกสิกรไทย (ตรงข้ามโครงการ 11)
รถไฟฟ้ารอบๆ ตลาดนัดจตุจักร
ให้บริการเวลาวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.00 น.
ห้องน้ำ
ห้องพยาบาล (หลังอาคารกองอำนวยการฯ โครงการ 27)
สถานที่ใกล้เคียง
จตุจักรพลาซ่า
จตุจักรตลาดนัดติดแอร์ (JJ Mall)
จตุจักร เดย์ แอนด์ ไนท์
จตุจักร สแควร์
ร้านอาหาร ชมรมมังสวิรัติ จตุจักร
ตลาด อ.ต.ก.
ซันเดย์ มอลล์
พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร
สวนจตุจักร
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
สวนวชิรเบญจทัศ
ลานจอดรถจอดแล้วจร (โบเบ๊จตุจักร)
สถานีขนส่งสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต 2)
ศูนย์การค้า อินสแควร์
การเดินทาง
มีหลายรูปแบบทั้งรถยนต์ส่วนตัวซึ่งต้องนำไปจอดที่ลานจอดรถตลาดนัดจตุจักรหรือ Park & Ride และมีรถรับส่งระหว่างลานจอดรถกับตลาดนัดจตุจักร (ประตู 2) หรือนั่งรถประจำทางซึ่งมีหลายสายผ่าน และที่สะดวกมากก็คือโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส ให้ลงที่สถานีหมอชิต หรือรถไฟฟ้าใต้ดินสามารถเลือกลงได้ทั้งสถานีกำแพงเพชร หรือสถานีสวนจตุจักร นอกจากนี้ก็ยังมีรถแท็กซี่ และรถตู้หลายสายให้บริการ

จุดเชื่อมต่อการเดินทาง
บริการ สถานี/ป้ายหยุดรถ สายทาง
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน BTS-Logo.svg หมอชิต รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท
MRT (Bangkok) logo.svg สวนจตุจักร รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
MRT (Bangkok) logo.svg กำแพงเพชร รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
รถโดยสารประจำทาง TransLink-op-head-bus-right.png สวนจตุจักร ช่วงเวลาปกติ
A1 A2 3 8 26 27 29 34 39 44 52 59 63 77 90 96 104 108 122 134 136 138 145 157 182 502 503 509 510 517 524 529 Y70E
เฉพาะช่วงเช้า
28 108
กะสว่าง
3 29 34 59 63 134 145

TransLink-op-head-bus-right.png ตลาดนัดจตุจักร (ประตู 1) ช่วงเวลาปกติ
26 77 96 104 122 134 136 138 145 157 182 509 517 529 536
กะสว่าง
134 145

เขตจตุจักร เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งการค้า การบริการ และแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

แต่เดิม ตำบลลาดยาว เป็นท้องที่ปกครองของอำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร สภาพทั่วไปเป็นทุ่งนา มีประชากรตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่เป็นกลุ่ม ๆ ตามริมคลองสายหลัก เช่น คลองเปรมประชากร คลองบางซื่อ คลองบางเขน คลองลาดยาว เป็นต้น ต่อมาจึงได้มีชุมชนและบ้านจัดสรรต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของตัวเมืองในช่วงหลังจากปี พ.ศ. 2507 อันเป็นปีที่ขยายเขตเทศบาลนครกรุงเทพซึ่งครอบคลุมตำบลลาดยาวด้วย

ในปี พ.ศ. 2514 มีประกาศรวมจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยกันเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครในเวลาต่อมา ซึ่งเปลี่ยนการเรียกคำว่าตำบลและอำเภอใหม่ ตำบลลาดยาวจึงมีฐานะเป็น แขวงลาดยาว ขึ้นกับเขตบางเขน

ภายหลังพื้นที่เขตบางเขนมีความเจริญและมีประชากรหนาแน่นขึ้นมาก พื้นที่บางแห่งอยู่ไกลจากสำนักงานเขต กระทรวงมหาดไทยจึงได้แยกแขวงลาดยาวและประกาศจัดตั้งเป็น เขตจตุจักร พร้อมกับจัดตั้งเขตดอนเมือง ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2532

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 สมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะนั้น ได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงในเขตจตุจักรใหม่ โดยจัดตั้งแขวงเสนานิคม แขวงจันทรเกษม แขวงจอมพล และแขวงจตุจักร แยกออกจากแขวงลาดยาว เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและการให้บริการของเขต เพราะเดิมเขตจตุจักรมีเพียงแขวงลาดยาวเพียงแขวงเดียว แต่มีพื้นที่กว้างขวางและมีประชากรอาศัยหนาแน่น จึงทำให้มีเลขที่บ้านซ้ำกันเป็นจำนวนมาก โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธันวาคม ปีเดียวกัน[2][3] ทำให้ปัจจุบัน เขตจตุจักรแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 แขวง ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่น
(ธันวาคม 2561)
ลาดยาว Lat Yao
10.69
42,560
27,325
3,981.29
เสนานิคม Sena Nikhom
2.826
19,869
15,694
7,030.78
จันทรเกษม Chan Kasem
6.026
38,754
25,856
6,431.13
จอมพล Chom Phon
5.488
31,344
31,203
5,711.37
จตุจักร Chatuchak
7.878
23,396
13,475
2,969.78
ทั้งหมด
32.908
155,923
113,553
4,738.14

ประชากร[แก้]

เหตุการณ์สำคัญ[แก้]

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ได้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทโดยเกิดการใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้กันขึ้นมีผู้เสียชีวิต 6 รายที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 22.00 น. ได้เกิดเหตุไฟไหม้ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ มีผู้เสียชีวต 1 ราย ได้แก่ นาย เดชา ด้วง ชนะ[5]

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เปิดใช้อุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธิน ตามแนวถนนรัชดาภิเษก อุโมงค์ทางลอดมีขนาด 4 ช่องจราจร กว้าง 16.80 เมตร ยาว 1,085 เมตร ความสูงช่องทางลอด 5.25 เมตร และต่ำกว่าถนน 7.50 เมตร

การคมนาคม[แก้]

ในพื้นที่เขตจตุจักรมีทางสายหลัก ได้แก่

ส่วนทางสายรอง ได้แก่

ทางด่วน

ทางน้ำ

รถไฟฟ้า

รถโดยสาร

สถานที่สำคัญ[แก้]

สถานศึกษา[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1.  สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. “สถิติประชากรและบ้าน – จำนวนประชากรแยกรายอายุ.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php. สืบค้น 3 มกราคม 2562.
  2.  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00134192.PDF
  3.  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00134191.PDF
  4.  สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. “จำนวนประชากรและบ้าน.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/xstat/popyear.html 2556. สืบค้น 3 เมษายน 2556.
  5.  http://www.komchadluek.net/news/crime/200983
Call Now Button